Potrzebne dokumenty

Po wyborze najlepszego wg nas banku kredytującego samochody, trzeba wypełnić wniosek o kredyt oraz zgromadzić i dostarczyć do wszystkie potrzebne dokumenty do kredytu samochodowego. Wśród dokumentów potrzebnych do zaciągnięcia kredytu samochodu znajdują się: dokumenty osoby zaciągającej kredyt oraz dokumenty dotyczące celu kredytowania czyli kredytowanego samochodu. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej wymaganych przez banki dokumentów.

Dokumenty dotyczące kredytobiorcy

Dokumenty identyfikujące osobę starającą się o kredyt

Do tych dokumentów zalicza się przede wszystkim dowód tożsamości lub paszport. Często wymagane jest okazanie prawa jazdy kategorii B.
  • Dowód osobisty – oczywisty i niezbędny dokument, który od razu ustala granicę wiekową dla osób zainteresowanych otrzymaniem kredytu. W grupie docelowej znajdują się tylko osoby dorosłe, które posiadają wymieniony dokument. W dowodzie osobistym znajdziemy niezbędne dane, takie jak imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, dokładny adres zamieszkania, zdjęcie, imiona rodziców oraz numery dokumentu, które posłużą do zidentyfikowania naszej tożsamości. Gdy zaciągamy kredyt samochodowy, do pewnej jego wysokości możemy posługiwać się wyłącznie dowodem osobistym.
  • Drugi dokument potwierdzający naszą tożsamość – gdy zaciągamy wysoki kredyt samochodowy, musimy innym dokumentem – oprócz dowodu osobistego – zweryfikować, czy jesteśmy naprawdę tą osobą, za jaką się podajemy. Tym drugim dokumentem może także być na przykład paszport, prawo jazdy, ewentualnie legitymacja studencka. W każdym z wymienionych dokumentów znajdziemy wymagane dane, czyli imię, nazwisko, PESEL itd.

Dokumenty weryfikujące osiągane dochody

W przypadku umowy o pracę należy przedstawić bankowi oświadczenie odnośnie źródeł i wysokości zarobków bądź zaświadczenie z miejsca pracy. Podobnie, gdy kredytobiorcą jest osoba prowadząca własną działalność gospodarczą. Często musi też dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), regon oraz NIP, a także zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu płatnościami. W przypadku emeryta lub rencisty należy przedłożyć w banku decyzję o przyznaniu lub waloryzacji emerytury lub inny dokument poświadczający jej wysokość (np. wyciąg z konta bankowego)

Umowa o pracę:

  • Zaświadczenie od pracodawcy – w przypadku większości kredytów, a więc także przy samochodowym, musimy ukazać zaświadczenie, w którym poświadczymy informacje dotyczące naszego zatrudnienia. Będzie tam adres zakładu pracy, okres, od jakiego pracujemy w danym miejscu oraz wyliczenie średniej z dochodów uzyskiwanych przez trzy miesiące wstecz od czasu starania się o kredyt. Naturalnie, by uzyskać takie zaświadczenie musimy być zatrudnieni w określonej firmie i posiadać umowę o pracę, dokumentującą ten fakt. W przypadku kredytów samochodowych bez zaświadczeń wystarczające jest przedstawienie jedynie oświadczenia odnośnie źródeł i wysokości dochodu.

Działalność gospodarcza:

  • Dokument świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej – wystawiany przez Urząd Skarbowy, Krajowy Rejestr Sądowy, koncesja lub innego rodzaju zezwolenie. Istnieje tutaj pewna dowolność, jednak dokument musi potwierdzać fakt, że przyszły kredytobiorca znajduje się na liście osób zajmujących się działalnością gospodarczą.
  • Zaświadczenie o wysokości dochodów – powinno dotyczyć ostatnich trzech miesięcy (na przykład PIT-36) lub ostatniego roku (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego), ewentualnie sprawozdanie finansowe. Warto zapytać, jakiego rodzaju dokumentu wymaga instytucja, w której ubiegamy się o kredyt.

Emerytura lub renta

  • Decyzja o przyznaniu emerytury lub renty – to bardzo ważne w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o kredyt już nie pracuje, ale jest na emeryturze czy też rencie. Na decyzji znajdzie się data, od jakiego okresu przyznawane jest świadczenie. Czasami są dwie daty, ponieważ rodzaj renty – renta czasowa – kończy się w określonym czasie i również to musi być ustalone.
  • Odcinek emerytury lub renty – czasami wymagany razem z decyzją, czasami wystarczy samodzielny. Potwierdza fakt otrzymywania świadczeń emerytalnych czy też rentowych.

Dokumenty dotyczące kredytowanego samochodu

  • Kserokopia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu
  • Zaświadczenie z sądu o braku wpisu pojazdu w rejestrze zastawów
  • Dokumenty dotyczące zakupu samochodu – w przypadku zakupu auta od osoby fizycznej potrzebna będzie umowa kupna-sprzedaży (lub faktura), potwierdzająca dokonaną transakcję oraz numer konta sprzedającego. Ponieważ osoby fizyczne sprzedające nam auto z reguły nie wystawiają faktur, ten drugi dokument przyda się w przypadku, gdy kupiliśmy wóz w komisie lub u dealera albo w inny sposób uzasadniający wystawienie faktury.