Kto może ubiegać się o kredyt w Santander Bank

Kredytobiorcą mogą być:
  • osoby fizyczne otrzymujące wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ,
  • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, kontraktów
  • emeryci i renciści, oraz osoby uzyskujące świadczenia przedemerytalne
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą niezależnie od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym, (zarówno osoby prowadzące książkę przychodów i rozchodów, jak i osoby płacące zryczałtowany podatek dochodowy lub rozliczające się w formie karty podatkowej),
  • osoby uzyskujące dochód z tytułu najmu lub dzierżawy,
  • rolnicy
  • spółki cywilne
  • jednostki nie posiadające osobowości prawnej
  • spółki prawa handlowego